Szkolny kodeks

Jest to jednolity dokument wspólnie napisany przez nas – uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. Kodeks stanowi rodzaj kontraktu między nami i reguluje zasady dobrego współżycia w szkole.

Prawa

 • Wszyscy uczniowie mają prawo do nauki, rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do zapoznania się z wymaganiami szkolnymi dotyczącymi zasad i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo zapoznania się z regulaminem wystawiania ocen z zachowania.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania własnego zdania, ocen, opinii we wszystkich sprawach o ile nie narusza to praw i godności innych osób.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do uczciwego rozpatrzenia swojej sprawy: wysłuchania, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły – osobiście lub w obecności rodziców.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do ochrony przed wszelką agresją.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do sprawiedliwej i umotywowanej oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do wolnego czasu podczas przerw.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do zgłoszenia, bez narażania się na sankcje dwóch nieprzygotowań do lekcji w semestrze z każdego przedmiotu.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do ograniczenia liczby sprawdzianów do dwóch tygodniowo. Sprawdziany muszą być zapowiedziane na co najmniej 7 dni wcześniej. Przez sprawdzian rozumie się pisemną pracę trwającą powyżej 15 minut.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w samorządzie szkolnym.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania ze sprzętu szkolnego i pracowni, przestrzegając odpowiednich regulaminów.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo do przebywania w salach lekcyjnych w czasie przerw tylko pod opieką nauczyciela lub wyznaczonej przez niego osoby.
 • Wszyscy uczniowie mają prawo pomocy w przypadku trudności w nauce.
 • Poszczególne klasy mają prawo do podpisywania kontraktu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy i opiekunem zajęć pozalekcyjnych. Kontrakt w odniesieniu do przedmiotu dotyczy między innymi przygotowania do zajęć, terminu uzupełniania braków w przypadku absencji, rodzajów sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Zasady dobrej współpracy w danej klasie lub na zajęciach pozalekcyjnych ustala wychowawca klasy lub opiekun zajęć.

Obowiązki

 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandar szkoły) i religijnych.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych – rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, ślubowaniu klas pierwszych i ślubowaniu absolwentów szkoły.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek wiedzieć, kto jest patronem szkoły, poznawać jego życiorys, dbać o dobre imię szkoły i promować ją w środowisku lokalnym.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych w stroju odpowiednim do okoliczności.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zapisanych w statucie szkoły, kodeksie szkolnym i regulaminach szkolnych, a w szczególności:

§ – regulaminu pracowni komputerowej;

§ – regulaminu pracowni technicznej i plastycznej;

§ – regulaminu sali gimnastycznej;

§ – regulaminu wycieczek szkolnych.

 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne, przebywania na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, a w czasie przerw tylko w szkole lub wokół szkoły. Opuścić teren szkoły w czasie zajęć może uczeń tylko na pisemną prośbę rodziców, za zezwoleniem wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek:

– przestrzegania zasad dobrego wychowania, dbania o higienę osobistą;

– okazywania szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę;

– przestrzegania zakazu używania słów obraźliwych, wulgarnych i przekleństw;

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa: uważnie i ostrożnie poruszać się po korytarzach szkoły, dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie zabaw na przerwach;
 • poinformowania nauczyciela dyżurującego, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły o ewentualnych wypadkach na terenie budynku szkoły i poza nim.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie szkoły: w klasach, na korytarzach, w toaletach, wokół budynku i na boiskach szkolnych.
 • Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek noszenia obuwia zamiennego w okresie wyznaczonym przez dyrekcje szkoły.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek szanować mienie wspólne, dbać o sprzęt szkolny i używać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek usprawiedliwiania swoich nieobecności za pośrednictwem rodziców w terminie 10 dniu po ustaniu przyczyny nieobecności.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek angażowania się w życie swojej szkoły: pełnienie dyżurów w klasach, pomaganie w pracach porządkowych i społecznych.
 • Wszyscy uczniowie mają obowiązek reagowania i przeciwstawiania się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na terenie szkoły.

Nagrody

Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

 • List do rodziców, informujący o szczególnym sukcesie ucznia, który wysyła nauczyciel przedmiotu, opiekun zajęć lub wychowawca.
 • Umieszczenie nazwisk najlepszych uczniów na tablicy samorządu uczniowskiego.
 • Pochwałę ustną dyrektora szkoły w obecności rodziców i wychowawcy klasy, całej społeczności szkolnej dla ucznia, który wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami w szkole i poza szkołą.
 • Nagrody książkowe lub nagrody rzeczowe za wysokie wyniki w nauce, znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, tematycznych i zawodach sportowych.
 • List pochwalny do rodziców za wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę, dzielność i odwagę.
 • Wpis nazwiska najlepszego ucznia – absolwenta szkoły na złotej stronie w kronice szkoły.
 • Przyznanie dyplomu za aktywną pracę w organizacjach uczniowskich, za działalność charytatywną, za pomoc koleżeńską.
 • Nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w nauce, pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska:

nagroda dyrektora szkoły;
nagroda rady pedagogicznej.

 • Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek uczniów, wychowawcy klasy, opiekuna zajęć lub organizacji, rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Kary

Wprowadza się 5 kroków dyscyplinujących:

 • Upomnienie ustne w rozmowie bezpośredniej z uczniem.
 • Upomnienie ustne na forum klasy z zapisem w zeszycie uwag.
 • Po trzech upomnieniach: spotkanie wychowawcy z rodzicami – wspólne ustalenie sankcji.
 • Spotkanie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i rodzicami. Zastosowanie form specjalnych przewidzianych w statucie szkoły:
 • upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 • upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły w obecności uczniów i wychowawcy danej klasy;
 • upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły w obecności społeczności uczniowskiej;
 • przeniesienie do równoległej klasy.
 • W wypadku poważnych wykroczeń (np. przemoc, dotkliwa agresja słowna, dewastacja) kolejność zastosowanych kroków może być pominięta i zastosowane mogą być sankcje przewidziane w drastycznych przypadkach określonych przez statut szkoły.
 • W wypadku zniszczeń poza sankcjami wynikającymi z kroków dyscyplinujących uczeń zobowiązany jest naprawić szkody z pomocą rodziców.
 • Za przemoc słowną i fizyczną można pozbawić ucznia możliwości uczestnictwa w zabawach i innych imprezach szkolnych.
 • Za częste spóźnianie się na lekcje i samowolne opuszczanie zajęć wychowawca klasy upomina ustnie ucznia wobec rodzica.
 • Za niewłaściwe zachowanie wobec koleżanek i kolegów uczeń przeprasza ich na forum klasy w obecności wychowawcy.
 • Konflikty i spory wynikłe z podejmowanych działań rozstrzygane są na zasadach i w oparciu o procedury określone w statucie szkoły.
 • Uczeń i rodzice mają prawo odwołać się od decyzji o ukaraniu w formie pisemnej, na zasadach i w terminach określonych w statucie szkoły. Niewniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z akceptacją decyzji.