OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I NOWYM TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA

      Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I NOWYM TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA została wyłączona

Numer ogłoszenia: 103750 – 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84224 – 2015 data 14.04.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 8551057, fax. 81 8542468.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2015 r. przed godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych, z tym, że: 1) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) złożone w gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp 3) W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument gwarancji/poręczenia wadialnego winien pod rygorem odrzucenia oferty wskazywać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 3. Dowód przelewu lub wadium w formie innej niż pieniądz należy dołączyć w oryginale do oferty (w przypadku przelewu kserokopię odcinka D). 4. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 8. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 tys. zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2015 r. przed godz. 13:00. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych, z tym, że: 1) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 64 1020 3206 0000 8302 0113 9211. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) złożone w gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp 3) W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument gwarancji/poręczenia wadialnego winien pod rygorem odrzucenia oferty wskazywać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. 3. Dowód przelewu lub wadium w formie innej niż pieniądz należy dołączyć w oryginale do oferty (w przypadku przelewu kserokopię odcinka D). 4. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 8. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 12:00, miejsce: w sekretariacie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana II ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015 godzina 13:00, miejsce: w sekretariacie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana II ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów.
Pytania i odpowiedzi.

pytania i odpowiedzi cz. 1a  pytania i odpowiedzi cz. 1b  pytania i odpowiedzi cz. 1c

 

 

STWiOR i opracowania wykonawcze dotyczące architektury i konstrukcji budynku.