Projekty unijne

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Uczeń na szóstkę” 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Uczeń na szóstkę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Uczeń na szóstkę” 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w Mieście Lubartów”
Cel główny projektu:

 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych Miasta Lubartów

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno- wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupa docelowa projektu to 564 uczniów klas I – III szkół podstawowych m. Lubartów, w tym 108 dzieci /48 dziewczynek i 60 chłopców/ w Szkole Podstawowej nr 4.

Jakie zadania będą realizowane w projekcie?

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zagrożonych dysleksją.

Prowadzą: p. Wiesława Szczygieł, p. Beata Nitychoruk.

Cel zajęć: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, nauka ortografii i gramatyki, usprawnianie grafomotoryczne i manualne, ćwiczenia doskonalące pamięć wzrokową, słuchową i ruchową., rozwijanie umiejętności tworzenia zdań, tekstów, rozumienia sensu wypowiedzi.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Prowadzą: p. Anna Muzyka, p. Renata Budzyńska.

Cel zajęć: kształtowanie pojęcia liczby naturalnej oraz rozumienia czterech podstawowych działań matematycznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, nauka wykonywania zadań poprzez mierzenie, ważenie, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Prowadzi: p. Urszula Czakon.

Cel zajęć: poprawa sprawności motorycznej narządów mowy, wywołanie zaburzonych głosek oraz ich utrwalenie w mowie i piśmie, poprzez ćwiczenia wspomagające rozwój mowy, czytania i pisania oraz kompetencji językowych, poznawanie części mowy, rozwijanie spostrzegania i różnicowania słuchowego.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Prowadzi: p. Patrycja Gajowniczek

Cel zajęć: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów, problemów i trudnych sytuacji, nauka empatii, rozpoznawania emocji i ich wyrażania, umiejętności nawiązywania kontaktów, przełamywania lęków.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych

Prowadzi: p. Marzena Snela

Cel zajęć:  wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu, budzenie wiary we własne możliwości uczniów, odkrywanie ich potencjalnych zdolności, kształtowanie równowagi emocjonalnej.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów.

Prowadzi: p. Ilona Skałecka, p. Renata Budzyńska.

Cel zajęć: wzrost umiejętności rozwiązywania przez uczniów złożonych  zadań matematycznych, pobudzanie ich aktywności twórczej, rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia, poszerzanie pojęć i wiadomości  przyrodniczych, nauka obserwowania zjawisk przyrodniczych poprzez wykonywanie doświadczeń, eksperymentów.

Częstotliwość zajęć: 1 godz. / tyg.

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów.

Prowadzi: p. Jolanta Antos

Cel zajęć: rozwijane indywidualnych zdolności wokalnych uczniów, wzrost świadomego, aktywnego słuchania muzyki oraz wrażliwości na muzykę, rozwijanie umiejętności gry na instrumencie, intonacji, emisji głosu, ruchu przy muzyce.

Częstotliwość: 1 godz. / tyg.

 

REGULAMIN PROJEKTU

 „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w Mieście Lubartów”

I. Informacje ogólne o projekcie

1. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III w Mieście Lubartów” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet XI, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

3. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Lubartów natomiast realizatorami Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3 i Nr 4 w Lubartowie z Biurem Projektu zlokalizowanym w Lubartowie przy ulicy Jana Pawła II 12.

4. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Miasto Lubartów w Województwie Lubelskim w okresie od  września 2011r. do 30 czerwca 2012r.

5. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

6. W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni otrzymają wsparcie w zakresie następujących płaszczyzn:

a)  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zagrożonych dysleksją w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Nr 4;

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Nr 4;

c)  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4;

d)  zajęcia dla dzieci z wadami postawy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3;

e) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4;

f)  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4;

g)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-informatyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1;

h)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4;

i)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3;

j)  zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów w Szkole Podstawowej nr 1;

k)  zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4;

l)  zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1.

Regulamin projektu określa:

 • kryteria uczestnictwa w projekcie,
 • zasady organizacji zajęć,
 • zasady uczestnictwa w zajęciach,
 • obowiązki związane z monitoringiem wskaźników projektu

II. Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W Projekcie uczestniczyć mogą jedynie osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kryteria grupy docelowej projektu tj:

 • uczniowie klas I – III uczęszczający do Szkół Podstawowych Nr 1,  Nr  3     i Nr 4 w Lubartowie, wśród nich:
 • uczniowie z zaburzeniami umiejętności szkolnych, zakwalifikowani na podstawie wyników sprawdzianów kompetencyjnych, opinii logopedy, opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami,
 • uczniowie szczególnie uzdolnieni, zakwalifikowani na podstawie wyników sprawdzianów kompetencyjnych, osiągnięć w konkursach, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami

2. Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest spełnianie powyższych kryteriów oraz dostarczenie do Biura Projektu sporządzonej na odpowiednich formularzach kompletnej aplikacji składającej się z następujących elementów:

a) Deklaracji zgody na uczestnictwo w projekcie,

b) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równości płci i równych szans, w tym osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

4. Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 564 uczniów ze szkół wymienionych  w pkt. 1. Z każdą z zakwalifikowanych do projektu osób podpisana zostanie umowa uczestnictwa w projekcie. Ze względu na fakt, iż pomocą projektową zostaną objęci niepełnoletni uczniowie szkoły podstawowej  o podpisanie umowy zostaną poproszeni ich rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Rekrutacja kandydatów na uczestników projektu prowadzona będzie przez nauczycieli koordynatorów w poszczególnych szkołach.

III. Organizacja zajęć

1. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zajęć:

a)    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zagrożonych dysleksją:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 5 ucz. = 15 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością 2 x 1 godzina tygodniowo;
 • w Szkole Podstawowej Nr 3: 7 grup x 5-8 ucz. = 48 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej nr 4: 3 grupy x 5-6 ucz. = 16 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

w Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 5 ucz. = 15 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

2 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 3: 10 grup x 6 ucz. = 60 ucz.  Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 3 grupy x 5 ucz. = 15 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

c)     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 4;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 8 ucz. = 24 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 2 grupy x 5 ucz. = 10 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

d)   zajęcia dla dzieci z wadami postawy w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 8 ucz. = 24 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 3: 9 grup x 6 ucz. = 54 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

e)  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4;

 • w Szkole Podstawowej Nr 3: 3 grupy x 6 ucz. = 18 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 2 grupy x 6 ucz. = 12 uczn. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

f)  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 2 grupy x 6 ucz. = 12 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

g)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-informatyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 2 grupy x 10 ucz. = 20 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

2 x 1 godzina tygodniowo;

h)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów  w Szkole Podstawowej Nr 4;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 3 grupy x 7-8 ucz. = 23 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

i)  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3;

 • w Szkole Podstawowej Nr 3: 16 grup x 6-7 ucz. = 103 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwości

1 x 1 godzina tygodniowo;

j)  zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów w Szkole Podstawowej nr 1;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 10 ucz. = 30 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

2 x 1 godzina tygodniowo;

k)  zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1: 2 grupy x 7-8 ucz. = 15 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

 • w Szkole Podstawowej Nr 4: 2 grupy x 10 ucz. = 20 ucz. Przewidziane jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

1 x 1 godzina tygodniowo;

l)  zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1.

 • W Szkole Podstawowej Nr 1: 3 grupy x 10 ucz. = 30 ucz. . Przewidziane jest przeprowadzenie 60 godzin zajęć dla każdej grupy z częstotliwością

2 x 1 godzina tygodniowo.

2. Poszczególne rodzaje zajęć odbywać będą się zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu oraz planem zajęć, który będzie podany do wiadomości rodziców uczniów lub ich prawnych opiekunów oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.

3. Zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem, iż  dopuszcza się przeprowadzenie zajęć także w soboty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania  uzasadnionych zmian
w planie zajęć z przyczyn niskiej frekwencji uczestników na zajęciach, zaistnienia zdarzeń losowych, działań siły wyższej. Wówczas uczniowie będą niezwłocznie informowani o zaistniałych modyfikacjach i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram.

IV. Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnicy  zobowiązani są do:

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

b) informowania Organizatora z wyprzedzeniem o wszystkich absencjach wraz
z ich usprawiedliwieniem,

c) sumiennego wypełniania ankiet i testów związanych z oceną zajęć
i projektu, gromadzonych przez Organizatora na potrzeby diagnozy potrzeb, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu.

2. Ukończenie udziału w projekcie  oraz otrzymanie dyplomu uczestnictwa w zajęciach jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku utrzymania określonej frekwencji w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć.

V. Monitoring realizacji projektu i uczestników

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu realizacji wskaźników projektu
i sprawozdawczości, przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję Pośredniczącą jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie.

2. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny sukcesu projektu i jego rezultatów.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2011r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu
w okresie trwania projektu w przypadku konieczności dostosowania jego zawartości do nowych wytycznych Instytucji Pośredniczącej, zmian programowych, itp.

3. Regulamin dostępny jest do wiadomości publicznej w Biurze Projektu, szkołach realizujących projekt oraz na stronie internetowej projektu www.sp4.pl

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Koordynatora Projektu.

5. Integralną część Regulaminu Projektu stanowi umowa uczestnictwa w projekcie, zawierana przez Organizatora indywidualnie z każdym.