XII Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania XII Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów, opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą z przedszkoli, szkoł podstawowych i gimnazjów powiatu lubartowskiego do udziału w konkursie. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz pobudzenie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych, sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć związanych z życiem Ojca Świętego. W roku szkolnym 2012/2013 proponujemy autorom odzwierciedlenie w pracach plastycznych tematu: „Błogosławiony Jan Paweł II – Papież Rodziny” Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Regulamin konkursu
1. W konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej.
2. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
-przedszkola ;
-szkoły podstawowe, klasy I-III;
-szkoły podstawowe, klasy IV-VI.
-gimnazja.
3. Wyboru techniki prac dokonują autorzy i opiekunowie.
4. Preferowany format zgłaszanych prac: A-4, A-3.
5. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 5 października 2012 roku /w przypadku przesyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego/.
6. Prace konkursowe  należy dostarczyć osobiście /do sekretariatu szkoły/ lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów

7. Do pracy należy dołączyć na odwrocie następujące informacje:
•         imię i nazwisko oraz wiek /grupa, klasa/ autora pracy;
•         nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko;
•         imię i nazwisko opiekuna.
Prosimy o czytelne wypełnienie danych pismem drukowanym lub komputerowo.
8. Wszystkie prace oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem prac i wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.
O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych autorów i ich opiekunów telefonicznie.
10. Informacje związane z Konkursem będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp4lubartow.pl
11. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prosimy opiekunów o wcześniejsze wykonanie skanów lub zdjęć celem dokumentowania uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY