Ogłoszenie o przetargu

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o przetargu została wyłączona

Lubartów: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów
Numer ogłoszenia: 170179 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II , ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 8551057, faks 81 8542468.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp4.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów w następującym zakresie: 1.1.1. projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów obejmujący wykonanie: 1.1.1.1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie projektu koncepcyjnego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie i zagospodarowania terenu wokół budynków oświatowych oraz zaleceń Zamawiającego wynikłych w trakcie realizacji zamówienia, 1.1.1.2. opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 1.1.1.3. opracowanie projektu aranżacji i wystroju wnętrz oraz zakupu wyposażenia, 1.1.1.4. uzyskanie opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 1.1.1.5. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 1.1.1.6. opracowanie przedmiarów robót na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 1.1.1.7. opracowanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, 1.1.1.8. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 1.1.1.9. opracowanie dokumentacji geotechnicznej 1.1.2. projekty budowlano – wykonawcze, o których mowa w pkt 3.1.1. siwz powinny zawierać wszystkie projekty branżowe, a w szczególności: 1.1.2.1. projekt architektoniczny; 1.1.2.2. projekt konstrukcyjny; 1.1.2.3. projekt wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych; 1.1.2.4. projekt wewnętrznych instalacji grzewczych (ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania); 1.1.2.5. projekt instalacji elektrycznych obejmujących: oświetlenie ogólne, miejscowe, ewakuacyjne, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, instalacji elektroakustycznych, sieć radiowęzłową i audiowizualną TV, sieć logiczną, instalację audiowizualną, instalację odgromową; 1.1.2.6. inne opracowania niezbędne do wykonania prawidłowo funkcjonującego obiektu.; 1.1.3. Podstawę opracowań będących przedmiotem zamówienia stanowią także dokumenty zawarte w Załączniku nr 7 do siwz tj. projektu koncepcyjnego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie i zagospodarowania terenu wokół budynków oświatowych , Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.22.30.00-7, 71.32.70.00-6, 71.32.10.00-4, 71.22.20.00-0, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku lub zespołu budynków o powierzchni co najmniej 500m2, zawierającego branżę architektoniczną, konstrukcyjną , sanitarną i elektryczną,
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej: – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.) do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany i może zostać dokonana. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: a) zmiana terminu umowy w przypadku dodatkowych obowiązków związanych z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń, zlecenie prac dodatkowych w rozumieniu art. 67 pzp,dłuższy niż zakładany pierwotnie termin uzyskiwania uzgodnień i opinii dot. opracowań będących przedmiotem umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy. b) zmiana terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na zmianie osób, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, d) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Kosmonautów 11 21-100 Lubartów e-mail: sekretariat@sp4.umlubartow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Kosmonautów 11 21-100 Lubartów e-mail: sekretariat@sp4.umlubartow.pl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

koncepcja rozbudowy szkoły

wizualizcje

SIWZ_SP4 06_08_2014