Procedury postępowania – SARS-CoV-2

      Możliwość komentowania Procedury postępowania – SARS-CoV-2 została wyłączona
 
W związku z czwartą falą SARS-CoV-2 przypominamy procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.  

 Prosimy o stosowanie się donich dla bezpieczeństwa swojego i innych !

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji, ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

 1. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 
 2. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (pomieszczenie przed szatnią lub na zewnątrz budynku).
 3. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i zdezynfekować ręce, zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
 3. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. dziennik elektroniczny, telefon itp. W uzasadnionych przypadkach, zależnie od panującej sytuacji sanitarnej, z pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
 4. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go, z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy o tym niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w formie pisemnej o wyniku konsultacji lekarskiej.
 5. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły i wyposażenie w dodatkowe środki ochrony osobistej w postaci płynów do dezynfekcji, masek oraz wprowadzenie dodatkowych dyżurów nauczycieli.
 6. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne klasy mają zorganizowane zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.
 7. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie podczas przerw i wychodzenia z sal lekcyjnych zobowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic.
 8. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe, używane przez uczniów podczas zajęć, są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
 9. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
 10. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne, dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie.
 11. Stanowiska w pokojach: pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć indywidualnych, pomoce używane na zajęciach w-f itp. odkażane są po każdych zajęciach z uczniem przez osobę prowadzącą te zajęcia.
 12. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
 13. Zalecane jest organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych, na boisku szkolnym, z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
 14. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą, dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, szatniach przed lekcją w-f.
 15. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 16. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
 17. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole:

– na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk,

– osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych,

– sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników,

– codzienne prace porządkowe i dezynfekujące, wykonywane przez pracowników obsługi szkoły, są monitorowane na specjalnym wykazie, znajdującym się w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi,

– podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków a także sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

 1. Funkcjonowania stołówki szkolnej:

– przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów,

– obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej,

– obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek,

– wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, dwie przerwy obiadowe oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między nimi.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

– do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Pracownicy szkoły, w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, są poinformowani, że:

–  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,

–   w przypadku wystąpienia u pracownika podczas pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną) i poinformować o swym stanie pracodawcę,

–  obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także  zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Opracowano na podstawie wytycznych MEN i GIS.