Rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych

      Możliwość komentowania Rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Od 01 kwietnia 2016 roku rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych dzieci siedmioletnich, urodzonych w roku 2009.

–  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr im. Jana Pawła II  przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Zgodnie z porozumieniem zawartym z w 2011r dzieci zamieszkałe na terenie Lisowa są traktowane jak dzieci z obwodu SP 4.

–  Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr im. Jana Pawła II  zgodnie
z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dn. 3 stycznia 2014r., poz.7), mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

– Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego na zasadach określonych w § 5 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.) z uwzględnieniem kryteriów ogólnych.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017:

–  Składanie w sekretariacie szkoły wydrukowanego i podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej od 01 kwietnia do 20 kwietnia 2016r.
–  Składanie w sekretariacie szkoły wydrukowanego i podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły od 01 kwietnia do 20 kwietnia 2016r.
–  Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły) do 06 maja 2016r.
–  Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych uczęszczania dziecka do szkoły do 16 maja 2016r.
–  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych do klas pierwszych (na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły25 maja 2016r. do godziny 1500
–  Procedura odwoławcza trwa od 30 maja 2016 do 03 czerwca 2016r.
–  Rekrutacja uzupełniająca od 06 czerwca 2016 do 26 sierpnia 2016r.
Ustala się następujące kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
dzieci spoza obwodu szkoły:

  1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, o przyjęcie, do której ubiega się kandydat – 5 pkt.
    2. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej,
    o przyjęcie, do której ubiega się kandydat – 3 pkt.
    3. Dogodne położenie szkoły, o przyjęcie, do której ubiega się kandydat względem miejsca pracy rodziców/prawnych opiekunów – 3 pkt.
    4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są:
• W przypadku kryterium określonego w punkcie 1 i 2 – dane potwierdza dyrektor szkoły,
o przyjęcie, do której ubiega się kandydat na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki.
• W przypadku kryterium określonego w punkcie 3 i 4 – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.

Podstawa prawna: art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2156 z póżn. zm.)

Krzysztof Świć
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II

w Lubartowie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie SP 4

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu SP4