Wyprawka szkolna 2012

      Możliwość komentowania Wyprawka szkolna 2012 została wyłączona

Z dniem 6 lipca 2012 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W związku z powyższym informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013, uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, jeśli dochód na osobę w ich rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
– rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem, którzy w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód w rodzinie  nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
– jeśli przekracza ww. kwotę, a w rodzinie (dotyczy uczniów klas II-IV) występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
– występuje niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W załącznikach zawarte zostały dodatkowe informacje o zasadach uzyskiwania pomocy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2012

Informacja UM Lubartów o dofinansowaniu do zakupu podręczników

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubartów

Wniosek o przyznanie pomocy