WYPRAWKA SZKOLNA 2013 – Informacje wstępne

      Możliwość komentowania WYPRAWKA SZKOLNA 2013 – Informacje wstępne została wyłączona

W 2013 roku rządowym programem „Wyprawka szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I – III i w klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto z programu będą mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto miesięcznie.

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych programem, będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, z dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód przekracza 456 zł. Za szczególne przypadki uznaje się m. in.: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomanię. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Planowany termin składania wniosków do dnia 6 września 2013 roku w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć niezbędne dokumenty i zaświadczenia. W przypadku wniosków dla uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł, składanych poza kryterium dochodowym, należy dołączyć odpowiednie uzasadnienie prośby o dofinansowanie.

W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, dla których Miasto Lubartów nie jest organem prowadzącym zwrot kosztów nastąpi w kasie Urzędu Miasta po przedłożeniu faktur przez rodziców uczniów zakwalifikowanych do pomocy przez poszczególne szkoły.

Informacji w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundacji wydatków udzieli szkoła, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

Informacji  dodatkowych dotyczących programu uzyskać też można w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu  nr telefonu 81 854 31 41