Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022. Od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych.W roku szkolnym 2021/2022 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach  pierwszych (integracyjnej i ogólnodostępnej).

Nabór dotyczy:

  • dzieci 7-letnich (rocznik 2014) objętych obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnich (rocznik 2015) na wniosek rodzica lub jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 (Art. 36 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych)

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 – przydatne linki:

   Zarządzenie BM Lubartów – rekrutacja

 Uchwała RM Lubartów – rekrutacja, kryteria

 Uchwała RM Lubartów – obwody szkolne

Dokumenty do pobrania: 

ZGŁOSZENIE SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

WNIOSEK SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły 

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

Klauzula informacyjna dla rodziców przy rekrutacji dzieci

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00 lub zapakowane w kopertę wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony sekretariatu.