Konkurs !

      Możliwość komentowania Konkurs ! została wyłączona

 Z okazji obchodów 20- LECIA Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie organizowany jest konkurs adresowany do dwóch grup wiekowych uczniów naszej szkoły:

 • Klasy I-III: napisanie wiersza o tematyce szkolnej,
 • Klasy IV-VI: napisanie legendy o powstaniu szkoły.

Wszystkie prace należy oddawać na kartkach formatu A4 (pisane ręcznie lub za pomocą komputera). Prace powinny zawierać informacje:

 • Imię i nazwisko autora,
 • Klasa i wiek autora,
 • Data oddania pracy,
 • Tytuł pracy (tytuł wiersza lub legendy).

Prace należy oddawać w terminie 12.03 – 12.04.2013 r. do swojego wychowawcy. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:  B. Barszczyk, E. Bąbol, A. Muzyka, W. Szczygieł.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 20 – lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

CELE KONKURSU:

 • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej i czytelniczej,
 • rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu,
 • propagowanie wśród dzieci zainteresowania poezją i prozą,
 • wzbudzanie zainteresowania historia szkoły,
 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych umiejętności.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie:

 • klas I – III
 • klas IV–VI

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej:

 • dla klas I – III  – napisanie wiersza  o tematyce szkolnej,
 • dla klas IV – VI napisanie legendy o powstaniu Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie.

2. Prace mają być samodzielne, nie publikowane nigdzie wcześniej, nie nagradzane, ściśle związane z tematyką konkursu ( z zachowaniem cech gatunkowych wiersza i legendy).

3. W przypadku prac pisanych ręcznie, muszą być one czytelne. Organizator zastrzega sobie odrzucenie prac nieczytelnych.

4. Prace należy oddawać na kartkach formatu A4. Każda praca powinna zawierać:

 • imię i nazwisko autora
 • klasa i wiek autora
 • data oddania pracy
 • tytuł pracy (tytuł wiersza lub legendy)

5.Prace oddane po terminie lub niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.

6. Prace literackie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

7.W przypadku napisania legendy, będą oceniane walory dodatkowe ( stylizacja tekstu na starodawny: języka, postarzanie papieru itp. )

8. Prace po konkursie przechodzą na własność  organizatora, który zastrzega sobie możliwość dowolnego ich wykorzystania.

9.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby organizatora:

 • publikacja nazwiska, w mediach, na stronie internetowej szkoły,
 • ekspozycja pracy na pokonkursowej wystawie.

10. Organizator przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy. Najlepsze prace będą wywieszone na szkolnej tablicy podczas uroczystości obchodów 20 – lecia szkoły, a także będą umieszczone na stronie internetowej.

11. Wyniki konkursu dostępne będą w szkole na tablicy ogłoszeń laureaci będą zawiadomieni przez wychowawców klas.

TERMINARZ PRAC:

1.Konkurs przebiegać będzie w terminie 12. 03. 2013 r. – 12 04.2013 r.

Prace należy składać do 12 kwietnia 2013 r. do wychowawców klas.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora. Osoby wyróżnione zostaną wcześniej poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagrody.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie:

 1. Barbara Barszczyk
 2. Edyta Bąbol
 3. Anna Muzyka
 4. Wiesława Szczygieł