XI Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – nasz papież”

      Możliwość komentowania XI Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – nasz papież” została wyłączona

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
naszej szkoły zaprasza nauczycieli, katechetów, instruktorów, opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału w XI Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – nasz papież”  Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania postacią Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II i zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz pobudzanie wyobraźni, rozwój zdolności twórczych, sposobów plastycznego wyrażania myśli i uczuć związanych z życiem Ojca Świętego. W roku szkolnym 2011/2012  proponujemy autorom odzwierciedlenie w pracach plastycznych tematu:
„Droga do Świętości”

Regulamin konkursu
1. W konkursie biorą udział prace, które są ilustracją tematyki przewodniej.
2. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
-przedszkola ;
-szkoły podstawowe, klasy I-III;
-szkoły podstawowe, klasy IV-VI.
-gimnazja.
3. Wyboru techniki prac dokonują autorzy i opiekunowie.
4. Preferowany format zgłaszanych prac: A-4, A-3.
5. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 06 października 2011 roku (w przypadku przesyłania prac pocztą decyduje data stempla pocztowego).
6. Prace konkursowe  należy dostarczyć osobiście (do sekretariatu szkoły) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów.

7. Do pracy należy dołączyć na odwrocie następujące informacje:
* imię i nazwisko oraz wiek (grupa, klasa) autora pracy;
* nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko;
* imię i nazwisko opiekuna (numer tel. kontaktowego) .
Prosimy o czytelne wypełnienie danych pismem drukowanym lub komputerowo.
8. Wszystkie prace oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac i wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. O dokładnym terminie uroczystości powiadomimy nagrodzonych autorów i ich opiekunów telefonicznie.
10. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prosimy opiekunów o wcześniejsze wykonanie skanów lub zdjęć celem dokumentowania uczestnictwa.

                                                                    Organizatorzy