Zapisy do klas pierwszych

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych dzieci:

– rocznik 2010 (dzieci 7-letnie) uczęszczające w roku ubiegłym do oddziału przedszkolnego
– rocznik 2011 (dzieci 6-letnie) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów mają prawo rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2017 roku pod warunkiem zrealizowania w roku szkolny m 2016/2017 przygotowania przedszkolnego.
Jeśli dziecko urodzone w roku 2011 nie odbyło przygotowania przedszkolnego niezbędna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/ Opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/ Opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dn. 3stycznia 2014r.,poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny2017/2018:

– Składanie zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej od 03.04.2017r. do 08.05.2017r.

– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.05.2017r. do godz. 15.00

– Pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole 25.05.2017r. do 31.05.2017r.

– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02.06.2017r.

– Rekrutacja uzupełniająca od  14 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

– Procedura odwoławcza po ogłoszeniu list dzieci przyjętych (po 2.06.2017r.)

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Zgłoszenie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Potwierdzenie woli