Ogłoszenie o przetargu

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o przetargu została wyłączona

Informacja o zmianie ogłoszenia.

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy przez nadbudowę skrzydła północno-zachodniego Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 8551057, faks 81 8542468.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp4.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy przez nadbudowę skrzydła północno-zachodniego Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy przez nadbudowę skrzydła północno-zachodniego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów w następującym zakresie: 1.1.1. projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy przez nadbudowę skrzydła północno-zachodniego Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie przy ul. Kosmonautów 11 na działce gruntu Nr 156 obręb Nr 1 Wincentów obejmujący wykonanie: 1.1.1.1. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej z uwzględnieniem zaleceń zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły z dnia 04.10.13 r. oraz zaleceń Zamawiającego wynikłych w trakcie realizacji zamówienia, 1.1.1.2. opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 1.1.1.3. opracowanie projektu aranżacji i wystroju wnętrz oraz zakupu wyposażenia, 1.1.1.4. uzyskanie opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 1.1.1.5. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 1.1.1.6. opracowanie przedmiarów robót na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 1.1.1.7. opracowanie kosztorysów inwestorskich, 1.1.1.8. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 1.1.1.9. opracowanie dokumentacji geotechnicznej 1.1.1.10. zakup aktualnych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 niezbędnych do opracowania dokumentacji, 1.1.2. projekty budowlano – wykonawcze, o których mowa w pkt 1.1.1. siwz powinny zawierać wszystkie projekty branżowe, a w szczególności: 1.1.2.1. projekt architektoniczny; 1.1.2.2. projekt konstrukcyjny; 1.1.2.3. projekt wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych; 1.1.2.4. projekt wewnętrznych instalacji grzewczych (ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania); 1.1.2.5. projekt instalacji elektrycznych obejmujących: oświetlenie ogólne, miejscowe, ewakuacyjne, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, instalacji elektroakustycznych, sieć radiowęzłową i audiowizualną TV, sieć logiczną, instalację audiowizualną, instalację odgromową; 1.1.2.6. inne opracowania niezbędne do wykonania prawidłowo funkcjonującego obiektu.;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.22.30.00-7, 71.32.70.00-6, 71.32.10.00-4, 71.22.20.00-0, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej w rozumieniu prawa budowlanego o powierzchni co najmniej 500m2, zawierającego branżę architektoniczną, konstrukcyjną , sanitarną i elektryczną.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotycz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające go do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach : 1) zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia warunek określony w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący kwalifikacji, uprawnień lub doświadczenia osoby zmienianej, 2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 3) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na : a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń, b) zlecenie prac dodatkowych w rozumieniu art. 67 pzp, c) dłuższy niż zakładany pierwotnie termin uzyskiwania uzgodnień i opinii dot. opracowań będących przedmiotem umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy. 3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie ul. Kosmonautów 11 21-100 Lubartów tel. (81) 855-10-57 faks(81) 854-24-68 e-mail: sekretariat@sp4.umlubartow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat – Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Pawła II w Lubartowie ul. Kosmonautów 11 21-100 Lubartów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ_SP4 _21_11_2013

zał nr 7 do siwz opis

zał nr 7 do siwz przekrój A-A

 

zał nr 7 do siwz przekrój B-B

 

zał nr 7 do siwz Zmiany do koncepcji rozbudowy

 

6 rysunki

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1-16,18-20

odpowiedzi na pytania cd._